Infocrew

Infocrew är ett ägarlett konsultbolag som hjälper kunder att utveckla lösningar inom området för Enterprise Performance Management (EPM).

Infocrews ägare hade ett behov av att kartlägga och analysera sin marknad, intilliggande marknader och konkurrenssituationen.

Vigiti genomförde en strategisk marknadsanalys med Infocrew. Arbetet från våra workshops tillsammans med extern data från marknaden skapade en tydlig bild av marknadernas omfattning, segment, konkurrenssituationen och påverkande omvärldsfaktorer. Marknadsanalysen användes som underlag för strategiska beslut och kommunikation internt och extern.

”Våra workshops med Vigiti var mycket uppskattade. De gav oss ett marknadsstrategiskt perspektiv och hjälpte oss att strukturera, dokumentera och analysera vår samlade kunskap i kombination med fakta om marknaden.”
Johan Ekbladh, VD & delägare