För dig som behöver ett strategiskt beslutsunderlag

Förutsättningarna i marknaden bör driva all affärsutveckling, strategi och planering. För att kunna stärka konkurrenskraften och skapa tillväxt så måste vi utveckla en djupare förståelse för konkurrenssituationen, kunden och hur marknaden fungerar.

Genomför en strategisk marknadsanalys av befintliga eller nya marknader för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet i strategiarbetet.

FOKUS OCH RESULTAT

 

analys
Läs mer

Analys av marknadssegment

Marknader segmenteras av en anledning. För att de har olika karaktär, fungerar på olika sätt och presenterar olika affärsmöjligheter. Vi analyserar potentialen i segmenten, identifierar affärsmöjligheter och genomför lönsamhetsanalyser för att få fram hur attraktiva segmenten verkligen är. De flesta företag behöver veta hur man ska satsa sina resurser och besluta vilka segment man ska investera i. Vi analyserar marknadssegmenten utifrån hur framgångsrikt vi kan konkurrera i dem och vilken avkastning vi kan förvänta oss på vår satsning där. Annorlunda uttryckt så analyserar vi marknaden utifrån våra möjligheter att utveckla en framgångsrik strategi som bidrar till hållbar konkurrenskraft och lönsamhet.

 

Konkurrensanalys

Vi identifierar och analyserar de viktigaste framgångsfaktorerna i konkurrensen. Vi tar fram hur konkurrenterna positionerar sig, hur deras värdeerbjudanden ser ut och vilka strategier de valt. Med hjälp av våra strategiska konkurrenskartor analyserar vi de bästa möjligheterna till att utveckla konkurrensfördelar och konkurrenskraft utifrån de egna förutsättningarna.

 

Tillgångar och kompetenser

I utvecklingen av hållbara konkurrensfördelar så behöver vi analysera vad företaget HAR, KAN och GÖR som är (eller kan utvecklas till att bli) bättre än konkurrenterna. Dessa tillgångar och kompetenser bildar grunden för utveckling av konkurrensfördelar. Vi analysera även i vilka kombinationer dessa blir starkast i relation till konkurrenterna. För att bibehålla en konkurrensfördel så kräver det oftast löpande investeringar i att utveckla just dessa tillgångar och kompetenser. Därför tar vi med lönsamhetsdimensionen i analysen.

Kundanalys

Kunderna är de som fäller avgörandet i marknaden. Många aktörer kan tjäna stora pengar på att marknaden är dåligt informerad, hakar på trender eller rycks med av förförande marknadsföring. De aktörer som däremot konsekvent levererar ett stort värde till marknaden kommer att segra i det långa loppet. Allting är relativt och i det här fallet så är det värdet i förhållande till alternativen (konkurrensen) som är det viktiga. Vi analyserar kundens behov, behovsprocesser och motivationer. Otillfredsställda behov skapar även möjlighet till affärs- och produktutveckling samt innovationsmöjligheter. För att kunna analysera strategiskt så skapar vi kundgrupper baserat på de mest relevanta faktorerna för den specifika marknaden.

 

Värdeerbjudande

Utifrån vår kundanalys så analyserar vi det egna värdeerbjudandet. Är det relevant och meningsfullt för kunden? Reflekteras det i positioneringen av produkten eller tjänsten? För att kunna stödja marknadsstrategin så måste erbjudandet även vara hållbart över tid och framförallt gå att differentiera från konkurrenternas.

 

Omvärldsanalys

Omvärldsfaktorernas påverkan i marknaden analyseras. Vi identifierar strategiska osäkerheter och genomför konsekvensanalyser samt scenarioanalyser. Det mest tänkbara och otänkbara värderas strategiskt i vår omvärldskarta.