Utveckling av marknadsstrategi

En väl utvecklad marknadsstrategi ska tydligt visa vart i marknaden vi ska konkurrera, med vilka erbjudanden och hur det ska gå till rent strategiskt. En tydlig marknadsstrategi är också en förutsättning för mer taktisk planering inom marknad och försäljning, som förväntas verkställa strategin i verkligheten.

Vi hjälper er att utveckla era marknadsstrategier för befintliga eller nya marknader, enskilda produkter eller nya affärskoncept.

 

FOKUS OCH RESULTAT

 

strategi
Läs mer

Marknadsbearbetning

Vilken strategi ska vi välja för att nå marknaden med vårt erbjudande? Beroende på marknadens struktur, kanaler, kundernas beslutsprocesser och beteenden så måste vi vara på det klara med hur vi bäst når marknaden. Vi utvecklar den övergripande strategin avseende t.ex. återförsäljare, partnerstrategi, marknadsföringsstrategi online/offline, säljprocesser, mm.

 

Konkurrensfördelar

Det viktigaste av allt i en framgångsrik strategi är utvecklingen av hållbara konkurrensfördelar. Tillsammans går vi igenom en process för att identifiera och värdera de områden som har störst möjlighet att utgöra basen för ett hållbart och långsiktigt övertag över konkurrenterna. Att utveckla och bibehålla konkurrensfördelar kan kräva stora investeringar så därför är det viktigt att även ha med lönsamhets- och är ROI-perspektivet i arbetet.

 

Marknadsmål

Ett av de vanligaste hindren för tillväxt är att alla i organisationen inte har samma insikt och delaktighet i vilka mål som ska uppnås. Ledningen lyckas inte få med sig hela organisationen att driva mot samma mål.
Vi hjälper er att skapa en strategisk målbild och tillför en metodik för målstyrning.

Erbjudandedesign

Vi designar värdeerbjudandet utifrån mål, kunden, konkurrensen, egen positionering och identifierade konkurrensfördelar. Nyckeln är att få allting att hänga ihop och vila på en solid grund av verkliga tillgångar och kompetenser.

 

Varumärkesstrategi

Varumärket representerar värdeerbjudandet och utvecklas i många fall till den värdefullaste tillgången i företaget. Vi utvecklar strategier för varumärkeskännedom, -association, -identitet och -lojalitet.

 

Tillväxtstrategi

Ofta finns det olika alternativa strategier för organisk tillväxt. Expandera till nya geografiska marknader, utöka erbjudandet till nya produktmarknader, stärka konkurrenskraften i befintlig marknad eller skapa helt nya marknader. Tillsammans utvärderar vi olika alternativ och utvecklar möjliga tillväxtstrategier.